Kvalitet och Miljö

Kvalitet

Vårt kvalitetssystem är enligt ISO 9001:2008.
​​​​​​​

Vi är certifierade enligt SS-EN 1090 1, EXC1, EXC2, EXC3 och SS-EN ISO 3834-2.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och enligt erforderlig dokumentation som är föreskriven eller är efterfrågad av kunden.

​​ Som ett led i vårt kvalitetsarbete upprättar vi på önskemål arbetsinstruktioner för tillverkning och montering.

Våra certifikat lämnas efter förfrågan.

Miljö

Vår miljöpolicy är att arbeta för att minska negativ miljöpåverkan och att använda kretsloppstänkande.

Detta ska vi uppnå genom att använda miljövänliga material och arbetsmetoder, men även att minimera förbrukningen av fossila bränslen.

Vi skall utbilda alla medarbetare i företaget om miljöns betydelse och vikten av att följa lagar och förordningar inom miljöområdet och arbeta för ständig förbättring och förebyggande av föroreningar.